БИОГРАФИЈА

Проф. др Саша Трандафиловић

Из делатности јавних предузећа

Рођен је 1967. године у Земуну. Основну школу и гимназију завршио је у Београду. Дипломирао је 1990. године на Војној академији Универзитета одбране – финансијски смер са просечном оценом 9,52. Магистрирао је на Економском факултету Универзитета у Београду на смеру – Економика предузећа (бизниса), а докторирао 2012. године и стекао академско звање доктора економских наука. Завршио је и Школу националне одбране 2016. године – Високе студије безбедности и одбране. Професионалну каријеру започео је у Војсци Србије 1990. године на радним местима у организацијама које имају статус корисника буџетских средстава у којима је руководио финансијском службом и био је идејни творац (дипломски рад), а у току радне каријере и практично носилац успостављања аутоматизације материјалног књиговодства у Војсци Србије. Од 1998. године прелази у Министарство одбране у Сектор за људске ресурсе, где обавља све дужности од извршилачких до руководећих послова у областима нормативног уређења статусних питања и стандарда професионалних припадника Војске Србије и креирању законских и подзаконских аката којима се уређују права из радног односа. Креатор је увођења субвенционисаних стамбених кредита у систем одбране и реформе система награђивања. Од 2010. године прелази у Министарство одбране у Сектор за буџет и финансије где руководи Управом за буџет и заступа помоћника министра за буџет и финансије, где показује значајне резултате на успостављању система финансијског управљања и контроле код буџетских корисника, унапређењу образовног процеса у области јавних финансија и увођењу програмског буџетирања. У току радне каријере примио је више значајних признања и одликовања од стране председника Републике и министра одбране. Од 2017. године прелази у Министарство за рад, запошљавањем борачка и социјална питања на место помоћника министра – Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг, где постиже значајне резултате на реформи исплате накнада породиљама директно на текуће рачуне од стране Министарства и имплементацији Информационог система извршења буџета у установама социјалне заштите (ИСИБ) чиме је знатно унапређен систем јавних финансија Републике Србије. Паралелно са професионалном каријером, од 2011. године ангажује се и у наставном процесу и постаје асистент на Универзитету одбране на смеру „Јавне финансије“, 2013. године стиче звање доцента, а 2017. године звање ванредног професора на Високој школи за менаџмент и економију у Крагујевцу, а 2019. године на Универзитету Привредна академија у Новом Саду. Носилац је предмета Рачуноводство трошкова и Систем плата у јавном сектору на ОАС, Финансијски менаџмент на МАС и Економска анализа радног права у систему одбране и Управљање јавним финансијама у систему одбране на докторским студијама. Аутор је универзитетског уџбеника и више научних чланака како у домаћим тако и у међународним часописима. Судски је вештак за економско финансијску област од 1998. године и лиценцирани овлашћени јавни рачуновођа (рег. број 191 – Савез рачуновођа и ревизора Србије члана Међународне федерације рачуновођа (IFAC). Поседује више лиценци и сертификата од којих су најзначајније за обављање послова безбедности здравља на раду, положен државни стручни испит, финансијско управљање и контролу, антикорупцијску борбу и сл. У току радне каријере био члан и председник органа управљања више привредних друштава, ангажован као стручни консултант за финансије и као предавач на више десетина научних и стручних скупова. Од 2021. године у Јавном предузећу Пошта Србије обавља дужност извршног директора задуженог за економске послове, финансије, кадрове, стратегију и интерну ревизију.