КАЛЕНДАР ОБАВЕЗА

 • 5. фебруар

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Подносе молбу за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места и за одобравање додатног радног ангажовања код КЈС на обрасцу ПРМ. Молба се подноси надлежном министарству, односно другом надлежном органу за одлучивање на седници Комисије у том месецу.

  Основ - пропис : Уредба о поступку за прибављање саглaсности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС”, бр. 159/20 ...116/23 члан 3. и члан 5.)

 • 10. фебруар

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Достављају Централном регистру обавезног социјалног осигурања податке у електронском облику о броју укупно запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица и износу исплаћеном на име свих примања у претходном месецу.

  Основ - пропис : Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гл. РС”, бр. 95/18 и 91/19) чл. 27.

 • 15. фебруар

  Корисник/Орган : ПДВ обвезници чији је порески период календарски месец

  Обавеза : Подносе преглед обрачуна – ПОПДВ и месечне пореске пријаве за плаћање ПДВ за претходни месец надлежном пореском органу.

  Основ - пропис : Закон о порезу на додату вредност („Сл. гл. РС”, бр. 84/04... 138/22) - члан 50 и 50-а и Правилника о порезу на додату вредност („Сл. гл. РС”, бр. 37/21... 116/23) чл. 238.

 • 15. фебруар

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Уплата осталих јавних прихода утврђених решењем (комуналне таксе, накнаде и сл.)

  Основ - пропис : У складу са актима локалних власти

 • 28. фебруар

  Корисник/Орган : Корисници средстава у својини Републике Србије

  Обавеза : Достављају Републичкој дирекцији за имовину податке о структури вредности непокретне и покретне нефинансијске имовине коју воде у складу са правилником који прописује стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, на обрасцима СВИ - 1 и СВИ-2. Подаци се исказују са стањем на дан 31.12.2023. године, а достављају се у писаној форми и електронским путем преко WEB апликације дирекције.

  Основ - пропис : Правилник о садржају извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије („Сл. гл. РС“ бр. 65/14) - чл. 2.

 • 28. фебруар

  Корисник/Орган : Корисници односно носиоци права коришћења непокретности за јавна предузећа, друштва капитала, зависна друштва капитала, установе и друга правна лица чији је оснивач РС

  Обавеза : Републичкој дирекцији за имовину достављају извештаје са стањем на дан 31. децембра 2022. године на обрасцу 3ОС - ЈС у писаној и електронској форми кроз јединствени апликативни софтвер Дирекције.

  Основ - пропис : Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гл. РС“ бр. 70/14,19/15,83/15 и 13/17) - чл. 12.

 • 29. фебруар

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Достављање запосленом обрачуна зараде, односно накнаде зараде за претходни месец. Уколико није извршена исплата зараде, послодавац је дужан да уз обрачун достави и обавештење о томе, као и да наведе разлоге због којих није извршена исплата.

  Основ - пропис : Закон о раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/05... 95/18) - члан 121.

 • 29. фебруар

  Корисник/Орган : Јединице локалне самоуправе и вршиоци комуналних делатности

  Обавеза : Достављају Министарству надлежном за комуналне делатности извештај, у вези са обављањем комуналних делатности у претходној години.

  Основ - пропис : Закон о комуналним делатностима („Сл. гл. РС“, бр. 88/11 и 95/18) чл. 8.

 • 29. фебруар

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Обрачун и уплата доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу основицу, уколико послодавац није исплатио зараду за претходни месец.

  Основ - пропис : Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гл. РС“, бр. 84/04... 92/23 – усклађени дин. износи) - чл. 51. ст. 3.