КАЛЕНДАР ОБАВЕЗА

 • 5. јануар

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Подносе молбу за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места и за одобравање додатног радног ангажовања код КЈС на обрасцу ПРМ. Молба се подноси надлежном министарству, односно другом надлежном органу, за одлучивање на седници Комисије у том месецу.

  Основ - пропис : Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС" бр 159/20 ) - чл. 3. и чл. 5.

 • 10. јануар

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Достављају податке у електронском облику о броју укупно запослених, изабраних ,постављених и ангажованих лица и износу исплаћеном на име свих примања у месецу јануару 2021 Централном регистру обавезног социјалног осигурања

  Основ - пропис : Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гл. РС“ бр. 95/18 и 91/19) - чл. 27.

 • 15. јануар

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Уплата осталих јавних прихода (комуналне таксе, накнаде, итд.) утврђених решењем.

  Основ - пропис : У складу са актима локалних власти

 • 15. јануар

  Корисник/Орган : ПДВ обвезници чији је порески период календарски месец

  Обавеза : Подношење прегледа обрачуна - ПОПДВ и месечне пореске пријаве за плаћање ПДВ за децембар претходне године надлежном пореском органу.

  Основ - пропис : Закон о ПДВ („Сл. гл. РС“ бр. 84/04... 153/20) - чл. 50, чл. 50а и Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гл. РС“ бр. 90/17... 159/20) – чл. 46.

 • 15. јануар

  Корисник/Орган : ПДВ обвезници чији је порески период календарско тромесечје

  Обавеза : Подношење прегледа обрачуна - ПОПДВ и месечне пореске пријаве за плаћање ПДВ за тромесечје октобар-децембар претходне године надлежном пореском органу.

  Основ - пропис : Закон о ПДВ („Сл. гл. РС“ бр. 84/04... 153/20) - чл. 50 и чл. 50а и Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гл. РС“ бр. 90/17... 159/20) – чл. 46.

 • 30. јануар

  Корисник/Орган : Јавна предузећа чији је оснивач РС

  Обавеза : Достављају обрасце тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа за четврти квартал 2021. године. Обрасце достављају Министарству привреде Достављају обрасце тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа за четврти квартал 2021. године. Обрасце достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе

  Основ - пропис : Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС" бр. 88/19 и 44/14 - др. Закон) – чл. 63.

 • 31. јануар

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Достављање запосленом обрачуна зараде, односно накнаде зараде за децембар 2021. године. Уколико није извршена исплата зараде, послодавац је дужан да уз обрачун достави и обавештење о томе, као и да наведе разлоге због којих није извршена исплата.

  Основ - пропис : Закон о раду („Сл. гл. РС" бр. 24/05... 95/18) - члан 121.

 • 31. јануар

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Обрачун и уплата доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу основицу, уколико послодавац није исплатио зараду за претходни месец.

  Основ - пропис : Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гл. РС“ бр. 84/04... 44/21) – чл. 51 став 3.

 • 31. јануар

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Издавање потврде о плаћеним порезима и доприносима по одбитку од стране пореског плаца, односно пореског посредника, за претходну годину лицу из чијег прихода су плаћени јавни приходи на обрасцу ППП ПО

  Основ - пропис : Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гл. РС“ бр. 80/02... 144/20) - чл. 41. став 11.