КАЛЕНДАР ОБАВЕЗА

 • 1. децембар

  Корисник/Орган : Јавна предузећа чији је оснивач Република Србија или локалне власти и зависно друштво капитала чији је оснивач јавно предузеће

  Обавеза : Сва јавна предузећа која обављају делатност у складу са Законом о јавним предузећима морају да саставе годишњи програм пословања за наредну годину и доставе га оснивачу ради давања сагласности, независно од начина финансирања

  Основ - пропис : Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС" бр. 88/19) - чл. 59.

 • 5. децембар

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Подносе молбу за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места и за одобравање додатног радног ангажовања код КЈС на обрасцу ПРМ. Молба се подноси надлежном министарству, односно другом надлежном органу, за одлучивање на седници Комисије у том месецу

  Основ - пропис : Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“ бр 159/20) - чл. 3.

 • 10. децембар

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Достављају податке у електронском облику о броју укупно запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица и износу исплаћеном на име свих примања у месецу новембру 2022. Централном регистру обавезног социјалног осигурања

  Основ - пропис : Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гл. РС“ бр. 95/18 и 91/19) - чл. 27.

 • 15. децембар

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Уплата осталих јавних прихода (комуналне таксе, накнаде, итд.) утврђених решењем

  Основ - пропис : У складу са актима локалних власти

 • 15. децембар

  Корисник/Орган : ПДВ обвезници чији је порески период календарски месец

  Обавеза : Подношење прегледа обрачуна - ПОПДВ и месечне пореске пријаве за плаћање ПДВ за претходни месец надлежном пореском органу.

  Основ - пропис : Закон о порезу на додату вредност („Сл. Гл. РС“ бр. 84/04... 153/20) - члан 50-а и Правилника о порезу на додату вредност („Сл. Гл. РС“ бр. 37/21... 59/22) чл. 238.

 • 30. децембар

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Достављање запосленом обрачуна зараде, односно накнаде зараде за месец новембар 2022. године. Уколико није извршена исплата зараде, послодавац је дужан да уз обрачун достави и обавештење о томе, као и да наведе разлоге због којих није извршена исплата.

  Основ - пропис : Закон о раду ( „Сл. гл. РС“ бр. 24/05... 95/18 – аутент. тумачење) - чл. 121.

 • 30. децембар

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Обрачун и уплата доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу основицу, уколико послодавац није исплатио зараду за претходни месец.

  Основ - пропис : Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гл. РС“ бр. 84/04... 10/22 – усклађени дин. износи) - чл. 51. ст. 3.