КАЛЕНДАР ОБАВЕЗА

 • 5. ЈУЛ

  Корисник/Орган : Kорисници јавних средстава

  Обавеза : Подносе молбу за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места и за одобравање додатног радног ангажовања код КЈС на обрасцу ПРМ. Молба се подноси надлежном министарству, односно другом надлежном органу, за одлучивање на седници Комисије у том месецу

  Основ - пропис : Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС” бр 159/20) - члан 3.

 • 10. ЈУЛ

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Достављају податке у електронском облику о броју укупно запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица и износу исплаћеном на име свих примања у месецу јун 2022. Централном регистру обавезног социјалног осигурања

  Основ - пропис : Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гл. РС бр. 95/18 и 91/19) - чл. 27.

 • 15. ЈУЛ

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Уплата осталих јавних прихода (комуналне таксе, накнаде, итд.) утврђених решењем

  Основ - пропис : У складу са актима локалних власти

 • 15. ЈУЛ

  Корисник/Орган : ПДВ обвезници чији је порески период календарски месец

  Обавеза : Подношење прегледа обрачуна - ПОПДВ и месечне пореске пријаве за плаћање ПДВ за претходни месец (мај 2022) надлежном пореском органу

  Основ - пропис : Закон о ПДВ („Сл. гл. РС”бр. 84/04... 153/20) - чл. 50а и Правилник о порезу на додату вредност ПДВ („Сл. гл. РС“ бр. 37/21...59/22) - чл. 238.

 • 15. ЈУЛ

  Корисник/Орган : ПДВ обвезници чији је порески период календарско тромесечје

  Обавеза : Подношење прегледа обрачуна - ПОПДВ и месечне пореске пријаве за плаћање ПДВ за тромесечје април-јун надлежном пореском органу

  Основ - пропис : Закон о ПДВ („Сл. гл. РС”бр. 84/04... 153/20) - чл. 50 и чл. 50а и Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гл. РС” бр. 90/17... 159/20) - члан 46.

 • 30. ЈУЛ

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Достављање запосленом обрачуна зараде, односно накнаде зараде за јун 2022. године. Уколико није извршена исплата зараде, послодавац је дужан да уз обрачун достави и обавештење о томе, као и да наведе разлоге због којих није извршена исплата.

  Основ - пропис : Закон о раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/05....95/18) - члан 121.

 • 30. ЈУЛ

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Обрачун и уплата доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу основицу, уколико послодавац није исплатио зараду за претходни месец

  Основ - пропис : Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гл. РС” бр. 84/04... 118/21 i 10/22 – усклађени дин. износи) - члан 51. став 3.

 • 30. ЈУЛ

  Корисник/Орган : Јавна предузећа чији је оснивач РС

  Обавеза : Достављају обрасце тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа за други квартал 2022. године. Обрасце достављају Министарству привреде

  Основ - пропис : Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС” бр. 15/16 и 88/19) - члан 63. став 1.

 • 30. ЈУЛ

  Корисник/Орган : Јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе

  Обавеза : Достављају обрасце тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа за други квартал 2022. године. Обрасце достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе

  Основ - пропис : Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС” бр. 15/16 и 88/19) - члан 63. став 2.