КАЛЕНДАР ОБАВЕЗА

 • 5. март

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Подносе молбу за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места и за одобравање додатног радног ангажовања код КЈС на обрасцу ПРМ. Молба се подноси надлежном министарству, односно другом надлежном органу, за одлучивање на седници Комисије у том месецу.

  Основ - пропис : Уредба о поступку за прибављање саглсности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС”, бр. 159/20 члан 3. и члан 5)

 • 10. март

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Достављају податке у електронском облику о броју укупно запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица и износу исплаћеном на име свих примања у месецу фебруару 2023. године Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

  Основ - пропис : Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гл. РС”, бр. 95/18 и 91/19) чл. 27.

 • 15. март

  Корисник/Орган : ПДВ обвезници чији је порески период календарски месец

  Обавеза : Подносе преглед обрачуна – ПОПДВ и месечне пореске пријаве за плаћање ПДВ за претходни месец надлежном пореском органу.

  Основ - пропис : Закон о порезу на додату вредност („Сл. гл. РС“, бр. 84/04... 138/22) - члан 50-а и Правилника о порезу на додату вредност („Сл. гл. РС“, бр. 37/21... 7/23) чл. 238.

 • 15. март

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Уплата осталих јавних прихода утврђених решењем (комуналне таксе, накнаде и сл.)

  Основ - пропис : У складу са актима локалних власти

 • 31. март

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Обрачун и уплата доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу основицу, уколико послодавац није исплатио зараду за претходни месец.

  Основ - пропис : Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гл. РС“, бр. 84/04... 6/23 – усклађени дин. износи) - чл. 51. ст. 3.

 • 31. март

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Достављају запосленом обрачун зараде, односно накнаде зараде за месец фебруар 2023. године. Уколико није извршена исплата зараде, послодавац је дужан да уз обрачун достави и обавештење о томе, као и да наведе разлоге због којих није извршена исплата.

  Основ - пропис : Закон о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/05... 95/18 – аутент. тумачење) - чл. 121.

 • 31. март

  Корисник/Орган : Сви послодавци који воде пословне књиге

  Обавеза : Подношење пореске пријаве са утврђеним порезом на имовину за 2023. годину.

  Основ - пропис : Закон о порезима на имовину („Сл. гл. РС“ бр. 26/01... 138/22)

 • 31. март

  Корисник/Орган : Сва правна лица и предузетници укључјући и јавна предузежа

  Обавеза : Припремање и достављање АПР-у редовних годишњих финансијских извештаја за 2022. годину.

  Основ - пропис : Закон о рачуноводству („Сл. гл. РС“, бр. 44/21) чл. 44

 • 31. март

  Корисник/Орган : Руководиоци корисника јавних средстава

  Обавеза : За претходну годину на прописани начин извештавају министра финансија о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле и извештавају га о функционисању система интерне ревизије.

  Основ - пропис : Закон о буџетском систему („Сл. гл. РС“ бр. 54/09... 138/22) - чл. 81. и 82.