КАЛЕНДАР ОБАВЕЗА

 • 5. септембар

  Корисник/Орган : Kорисници јавних средстава

  Обавеза : Подносе молбу за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места и за одобравање додатног радног ангажовања код КЈС на обрасцу ПРМ. Молба се подноси надлежном министарству, односно друго надлежном органу, за одлучивање на седници Комисије у том месецу

  Основ - пропис : Уредба о поступку за прибављање саглсности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС” бр 159/20 члан 3)

 • 10. септембар

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Достављају податке у електронском облику о броју укупно запослених,изабраних,постављених и ангажованих лица и износу исплаћеном на име свих примања у месецу август 2021. Централном регистру обавезног социјалног осигурања

  Основ - пропис : Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гл. РС” бр. 95/18 и 91/19) чл. 27

 • 15. септембар

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Уплата осталих јавних прихода (комуналне таксе, накнаде, итд.) утврђених решењем

  Основ - пропис : У складу са актима локалних власти

 • 15. септембар

  Корисник/Орган : ПДВ обвезници чији је порески период календарски месец

  Обавеза : Подношење прегледа обрачуна - ПОПДВ и месечне пореске пријаве за плаћање ПДВ за претходни месец надлежном пореском органу.

  Основ - пропис : Закон о ПДВ („Сл. гл. РС” бр. 84/04... 153/20) – члан 50а и Правилник о облику, садржини и начину и облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гл. РС” бр. 90/17... 159/20) члан 46.

 • 30. септембар

  Корисник/Орган : Субјекти којима је законом поверено право да утврђују висину таксе (Република, њени органи, јединица локалне самоуправе, судови и др.)

  Обавеза : Утврђује се висина таксе и доставља на сагласност надлежном органу за наредну буџетску годину

  Основ - пропис : Правилник о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге („Сл. гл. РС” бр. 14/13, 25/13 исправка и 99/13), члан 11.

 • 30. септембар

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Достављање запосленом обрачуна зараде, односно накнаде зараде за август 2021. године. Уколико није извршена исплата зараде, послодаац је дужан да уз обрачун достави и обавештење о томе, као и да наведе разлоге због којих није извршена исплата.

  Основ - пропис : Закон о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05... 95/18) – члан 121.

 • 30. септембар

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Обрачун и уплата доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу основицу, уколико ослодавац није исплатио зараду за претходни месец.

  Основ - пропис : Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гл. РС” бр. 84/04... 44/21) – члан 51. став 3