КАЛЕНДАР ОБАВЕЗА

 • 5. јун

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Подносе молбу за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места и за одобравање додатног радног ангажовања код КЈС на обрасцу ПРМ. Молба се подноси надлежном министарству, односно другом надлежном органу за одлучивање на седници Комисије у том месецу.

  Основ - пропис : Уредба о поступку за прибављање саглaсности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС”, бр. 159/20 и 116/23 члан 3. и члан 5)

 • 10. јун

  Корисник/Орган : Корисници јавних средстава

  Обавеза : Достављају Централном регистру обавезног социјалног осигурања податке у електронском облику о броју укупно запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица и износу исплаћеном на име свих примања у претходном месецу.

  Основ - пропис : Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гл. РС”, бр. 95/18 и 91/19) чл. 27.

 • 15. јун

  Корисник/Орган : ПДВ обвезници чији је порески период календарски месец

  Обавеза : Подносе преглед обрачуна – ПОПДВ и месечне пореске пријаве за плаћање ПДВ за претходни месец надлежном пореском органу.

  Основ - пропис : Закон о порезу на додату вредност („Сл. гл. РС”, бр. 84/04... 138/22) - члан 50 и 50-а и Правилника о порезу на додату вредност („Сл. гл. РС”, бр. 37/21... 29/24) чл. 238.

 • 28. јун

  Корисник/Орган : Сва правна лица која су обвезници пореза на добит

  Обавеза : Рок за достављање пореског биланса и пореске пријаве за 2023. годину

  Основ - пропис : Закон о порезу на добит правних лица („Сл. гл. РС“ бр. 25/01... 118/21)

 • 30. јун

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Обрачун и уплата доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу основицу, уколико послодавац није исплатио зараду за претходни месец.

  Основ - пропис : Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гл. РС“, бр. 84/04... 92/23 и 6/24 – усклађени дин. износи) - чл. 51. ст. 3.

 • 30. јун

  Корисник/Орган : Сви послодавци

  Обавеза : Достављање запосленом обрачуна зараде, односно накнаде зараде за претходни месец. Уколико није извршена исплата зараде, послодавац је дужан да уз обрачун достави и обавештење о томе, као и да наведе разлоге због којих није извршена исплата.

  Основ - пропис : Закон о раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/05... 95/18) - члан 121.

 • 30. јун

  Корисник/Орган : Јавна предузећа као привредна друштва

  Обавеза : Крајњи рок за одржавање редовне годишње седнице – друштва, доставља се документација у складу са чл. 364 Закона о привредним друштвима

  Основ - пропис : Закон о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, бр. 36/11... и 109/21) - чл. 364.