Ту смо да вам доставимо све информације које су потребне за ваше пословање, у право време на правом месту.
Претплатом добијате 12 часописа, консултације са нашим стурчњацима из области економије и права, као и велики број вебинара и семинара на актуелне теме.
Кликните како бисте сазнали више о нашим стручњацима

 • Ту смо за вас

  Све информације на једном месту везане за јавни сектор

 • Одговарамо на ваша питања

  Ту смо да вам помогнемо са сваком вашом недоумицом

 • Доступност

  Можете нас позвати како бисмо заједно са вама решили проблем

 • "ИнХаус" консалтинг

  Увек нас можете посетити и причати са нашим стручњацима из области права и економије

Seminari/KalendarSeminara


KalendarVebinaraJulДНЕВНИ КОНСАЛТИНГ

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ТЕЛЕФОНОМ ИЗ ПРАВНО-ЕКОНОМСКОГ ПОСЛОВАЊА

011/3286 489; 011/30 36 531; 011/30 36 532; 011/26 31 222; 011/2624 434, 011/3286-542;

Сваког радног дана од 7:30 до 15:30

Оператер ће вас повезати са нашим стручњацима:

Област Име и презиме
Календар пословних обавеза Невена Баћковић
Из делатности јавних предузећа Проф. др Саша Трандафиловић
Радни односи Др Александар Антић
Јавне набавке Снежана Шокчанић
Имовински односи Петар Вујадиновић
Финансије и рачуноводство Невена Баћковић и Регина Раделић
Порези Зорица Кузмановић

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПУТЕМ МЕЈЛА
Сваког радног дана од 7:30 до 15:30
javnapreduzeca@obrazovni.rsТекстови из актуелног броја:

ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНИХ И КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЗАРАДЕ

Одговори на актуелна питања

Питања и одговори
 • Ако је конкурсном документацијом тражено средство обезбеђења за озбиљност понуде, а понуђач достави исто путем поште, након отварања понуда, да ли је то битан недостатак понуде?

  Да.Одредбом члана 144. Закона o јавним набавкама, између осталог, наведено је да је понуда неприхватљива
  ако није достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци.У конкретном
  случају, део понуде је неблаговремено достављен.Одредбом члана 147. ст.1. тачка 8) наведеног закона прописано је да
  наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке ако након прегледа и стручне оцене понуда утврди да су све
  понуде неприхватљиве.

 • Поштовани, да ли лицу које је тестирано на ковид и није позитивно а отворено му је боловање са шифрама U07.2, R53, Z29.0 i K59.9 треба обрачунавати боловање у износу од 100% или 65%. У питању је запослени у средњем образовању ?

  Имајући у виду информације које сте ми доставили моје мишљење је следеће: Уколико је запосленом одређена мера изолације или самоизолације због сумње на постојање корона вируса, имајући у виду члан 24а Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, мишљења сам да запослени има право на 100% накнаде зараде током привремене спречености за рад.
  Др Антић Александар
  Одговорни уредник и правни саветник за област радних односа

 • Након закључења уговора о јавној набавци, пре него што је уговор започео са извршењем обавеза, понуђач је
  одустао од реализације истог. Како да решимо ову ситуацију и што пре набавимо добра која су уговорена? Да ли
  можемо да позовемо другопласираног понуђача са листе и с њим закључимо уговор о извршењу предметне набавке
  или морамо да распишемо нову јавну набавку?

  У овом случају потребно је покренути нови поступак јавне набавке. Наиме,наручилац позива другопласираног са
  листе када изабрани понуђач одбије да закључи уговор.
  У конкреном случају,закључили сте уговор, и на тај начин окончали поступак јавне набавке. Наручилац може да
  раскине постојећи уговор, активира средство обезбеђења за уговорно извршење обавезa, (ако је достављено), и након тога
  покрене нови поступак јавне набавке. Уговорне обавезе између уговорних страна, регулисаће се на начин предвиђен
  самим уговором (наплата , пенали, накнада штете...).

 • Да ли смо у обавези да покренемо конкурс за запошљавање ДО 27.07.2021. ГОДИНЕ, ИЛИ ТО МОЖЕМО ДА УЧИНИМО ДО КРАЈА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ДО ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ?

  Чланом 7. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање прописано је да сагласност Комисије добијене у текућој календарској години могу се реализовати у наредној календарској години, уколико од дана давања сагласности до дана покретања поступка за пријем новозапослених у складу са законом није протекло више од 90 дана.

 • Намера је да се замене извршиоци на одредјеним радним местима на којима су исти услови, између Градске управе и ЈКП чији је оснивач Град. Да ли је могуће преузимање без конкурса?

  Имајући у виду одредбе Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, преузимање је могуће из градске управе у јавно предузеће под условом да се сагласи запослени и да се ради о одговарајућем радном месту. Преузимање из јавног предузећа у градску управу није могуће, пошто је супротно одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

 • Да ли је могуће објавити претходно информативно обавештење (ПИО), пре доношења плана јавних набавки, када се не зна процењена вредност јавне набавке?

  ПИО се може објавити на “профилу наручиоца” и на Порталу јавних набавки одабиром опције за објаву претходног обавештења (изузетно можете покренути уколико није планиран у Плану јавних набавки, како је то предвиђено чл. 88. став 7 Закона). У чл. 107. Закона наведено је да ПИО садржи све информације из Прилога 4 Део А II, а у тачки 7) пише „Кратак опис набавке: природа и обим радова, природа и количина или вредност добара, природа и обим услуга”, што значи не тражи се навођење процењене вредности јавне набавке.

 • Наручилац је спровео поступак јавне набавке и закључио оквирни споразум са једним понуђачем. Да ли пре закључења појединачног уговора доноси Одлуку о додели уговора и, ако је доноси, да ли исту објављује на Порталу јавних набавки?

  Ако је оквирни споразум закључен са једним понуђачем уговор се закључује на основу услова предвиђених оквирним споразумом и понуде достављене у поступку јавне набавке. Закон у члану 67. став 1. прописује обавезу наручиоца да ако оквирни споразум закључи са једним понуђачем, уговор закључи у границама услова предвиђених оквирним споразумом, и у том случају нема обавезу доношења Одлуке о додели уговора већ се одмах закључује појединачни уговор. Сви услови појединачних уговора су предвиђени конкурсном документацијом и самим оквирним споразумом када је у питању један понуђач. Подсећамо на одредбу члана 109. Закона којом је прописана обавеза за наручиоца да обавештење о додели уговора пошаље на објављивање у року од 30 дана од дана закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума. Наручилац је дужан да тромесечно објављује збирно обавештење о додели уговора који су закључени на основу оквирног споразума и на основу система динамичне набавке, у року од 30 дана од дана истека тромесечја у коме су уговори закључени.

Уколико имате било каквих питања

Контактирајте нас
 • Позовите нас на број: 011/3286 489
 • Пошаљите нам мејл: javnapreduzeca@obrazovni.rs
 • Дођите и посетите нас: на адреси: Цара Лазара 5А
Можете се пријавити за добијање новина из рада Образовног информатора

Обавештења о вебинарима, попустима, семинарима и најновијим вестима.

Новине (вести, вебинари, семинари...):