ИМОВИНСКИ ОДНОСИ


Посебни прописи којима је уређено питање закупа ствари у јавној својини су: 1) Закон о јавној својини, Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, као и општи акти јединица локалних самоуправа – којима је уређено питање закупа покретних и непокретних ствари (комерцијалне непокретности - пословни простор, станови, гараже, гаражна места и др.), 2) Закон о планирању и изградњи, Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности, као и општи акти јединица локалних самоуправа – којима је уређено питање закупа грађевинског земљишта.

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !