Из извештаја државне ревизије


Државна ревизорска институција (даље: ДРИ) је највиши орган ревизије јавних сред¬става у Републици Србији, основана је 2005. године Законом о Државној ревизорској институцији („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 - др. закон). Државна ревизорска институција обавља ревизију на основу годишњег програма ревизије. Предмет ревизије су: 1) примања и издаци у складу са про¬писима о буџетском систему и про¬пи¬сима о јавним приходима и расходима; 2) финансијски извештаји, финансијске трансакције, обрачуни, анализе и друге евиденције и информације субјеката ревизије; 3) правилност пословања субјеката ре¬визије у складу са законом, другим про-писима и датим овлашћењима…

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !