РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА


Обично се у упоредном праву и пракси под флексибилним облицима запошљавања подразумева: рад код куће, вршење повремених и привремених послова, самозапошљавање, рад преко викенда, запошљавање са непуним радним временом, радници за помоћ у кући. У Србији све претходно поменуте врсте радног ангажовања не спадају у рад ван радног односа, јер се неке од њих одвијају у оквиру радног односа (рад код куће, запошљавање са непуним радним временом, рад кућног и помоћног особља).

Један од облика флексибилног запошљавања који је сада и у Србији регулисан Законом о агенцијском запошљавању ( „Сл. гл. РС“ бр. 86/19) је рад посредством агенција за привремено запошљавање. У упоредним правним системима привремено агенцијско запошљавање, уређује се одредбама закона о раду, ређе законима о запошљавању и доста ретко, посебним законима. Под радом посредством агенција за привремено запошљавање, подразумева се запошљавање радника ради уступања другом послодавцу. Послодавац (приватна агенција за запошљавање) запошљава радника искључиво ради његовог уступања другим послодавцима. Запошљавање

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !