ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА


Донет је нови Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон), који је објављен у Службеном гласнику РС 109/21 и ступио на снагу 27.11.2021, с тим да се поједине одредбе примењују од 1. jуна 2022. године, одредба члана 1, члана 3. став 9, члана 15. став 3, члана 16. ст. 7. и 8, чл. 43. и 44. овог закона (везано за регистрацију лица, поступак принудне ликвидације друштва). Oдредба члана 4. овог закона, (везано за регистрацију привредног друштва као корисника услуга елек- тронске управе, односно навођење адресе електронске поште приликом регистрације), се примењује по истеку рока од 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона и од- редбе везане за усклађивање са ЕУ, одредбе члана 40, одредбе члана 50. став 2. у делу којим се додају тач. 13)–15) и одредбе члана 51. овог закона, се примењују од дана приступања Републике Србије Европској унији. Законом о привредним друштвима се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања, а нарочито њихово оснивање, управљање, статусне про- мене, промене правне форме, престанак и друга питања од значаја за њихов положај, као и правни положај предузетника. Један од циљева Закона је спречавање злоупотреба у смислу регистрације фиктивних и лажних фирми и адреса. Законом се прецизно дефинише адреса седишта…

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !