ИМОВИНСКИ ОДНОСИ


На основу члана 55. Закона о извршењу и обезбеђењу, прописано је да су предмети извршења ствари и права извршног дужника на којима се спроводи извршење. Предмет извршења не могу бити ствари изван промета, објекти, оружје и опрема који су намењени одбрани и безбедности Републике Србије. Предмет извршења не могу бити ни непокретне ни покретне ствари које користе државни органи за обављање послова из своје надлежности. Предмет извршења не могу бити новчана средства и финансијски инструменти који су утврђени као средство обезбеђења у складу са законом којим се уређује финансијско обезбеђење, укључујући новчана средства и финансијске инструменте на којима је установљено заложно право у складу са тим законом. Предмет извршења не могу бити ни друга права и ствари који су овим или другим законом изузети од извршења. Закон о јавној својини допуњује ову одредбу и детаљније одређује непокретности које не могу бити предмет принудног извршења. На основу члана 16. овог закона, прописано је да …

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !