ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО


Обавеза вршења пописа имовине и обавеза на крају пословне 2022 године врши се у складу са чланом 20 Закона о рачуноводству а односи се на: 1. Привредна друштва, 2. Народну банку Србије, 3. Банке, 4. Платне институције, 5. Институције електронског новца, 6. Друштава за осигурање и друштава за реосигурање, 7. Даваоце финансијског лизинга, 8. Пензијске фондове и друштава за уп¬рав¬љање добровољним пензијским фондовима, 9. Инвестиционе фондове и друштва за управљање инвестиционим фондовима…

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !