ЗАРАДЕ


Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду из разлога прописаних одредбама члана 179. Закона о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05... 95/18 – даље: ЗОР). Чест случај је да се запослени тужбом обраћају надлежном суду пред којим се воде спорови и доказују незаконит отказ уговора о раду. У случају да запослени добије спор, мора му се надокнадити штета због изгубљене зараде. Такође, запослени и послодавац могу урадити вансудско поравнање и утврдити износ неисплаћених зарада са припадајућим порезима и доприносима. О правним последицама незаконитог отказа уговора о раду и накнади штете за изгубљену зараду, пореском третману и подношењу пореске пријаве на обрасцу ППП-ПД, у наставку.

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !