ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА


Законом о јавним предузећима прописана је обавеза јавних предузећа и других облика организовања, која обављају делатност од општег интереса, да Министарству привреде у року од 30 дана од дана истека тромесечја достављају извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Како је 31. јула 2023. године истекао рок за доставу предметних извештаја за период 1. јануар – 30. јун 2023. године, а имајући у виду обавезу јавних предузећа и друштава капитала да на својим интернет страницама, између осталог, објављују и тромесечне извештаје о реализацији програма пословања, увидом у објављене извештаје сагледаћемо остварене индикаторе пословања ових, по привреду и целокупно становништво, изузетно значајних привредних субјеката.

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !