ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА


Сходно Закону о путевима, јавни и некатегорисани путеви су добра у општој употреби, која су у јавној својини. На јавном путу се може остварити право службености, ради изградње комуналних, водних, енергетских, комуникационих објеката. Изградња, реконструкција, одржавање и коришћење јавног пута могу бити предмет концесије, сходно закону којим се уређују јавно-приватно партнерство и концесије. Државни путеви I и II реда су у својини Републике, изузев државних путева II реда који се налазе на територији аутономне покрајине (својина покрајине)… Управљање јавним путевима је делатност од општег интереса и обухвата…

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !