ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО


РОК ЗА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ

Рок до кога је потребно извршити прекњижавање је почетак евидентирања пословних промена за 2022. годину. Прекњижавање се врши од 1.1.2021. године, са прекњижавањем почетног стања и дуговног и потражног промета.

ИЗМЕНЕ У НОВОМ ПРАВИЛНИКУ О КОНТНОМ ОКВИРУ

Новим Правилником о Контном оквиру укинути су рачуни: - исправке вредности 019, 029, 039, 049, 059, 109, 139. Исправка вредности ће сада бити евидентирана аналитички у оквиру троцифрених рачуна било да је на основу амортизације, обезвређења и др. - рачун 566 - Расходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног добитка. Књижења са конта 566 се пребацују на конто 586 - Расходи од усклађивања вредности финансијских деривата и финансијских средстава која се исказују по фер вредности кроз Биланс успеха. Рачуни који су уведени су: - 015 - Нематеријална имовина узета у лизинг, - 025 - Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг са правом коришћења преко годину дана, - 031 - Плодоносни вишегодишњи засади, - 032 - Остали вишегодишњи засади, део рачуна 031 се преноси на нови рачун (дрвеће и вишегодишње жбуње које се не држи примарно ради давања приноса, односно производње пољопривредних производа у смислу убирања плодова)…

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !