ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ


Мање локалне самоуправе у Републици Србији суочене су са проблемом пружања комуналних услуга у одређеним областима, нарочито имајући у виду да су комуналне делатности, делатности од општег интереса и да је општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом дужна да уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности и локални превоз и да је вршилац комуналне делатности дужан да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима, под условима и на начин уређен законом.

Међутим, у току пружања комуналних услуга могуће је да дође до непланираних прекида испоруке или поремећаја у пружању комуналних услуга, али не и трајног прекида пружања комуналних услуга грађанима.

У циљу обезбеђивања трајног и несметаног пружања комуналних услуга, јединице локалне самоуправе могу, имајући у виду одредбе Закона о комуналним делатностима, поверити обављање комуналне делатности на следеће начине:

  1. оснивањем јавног предузећа или привредног друштва;
  2. поверавањем привредном друштву, предузетнику или другом привредном субјекту;
  3. споразумом две или више јединица локалних самоуправа којим се уређује
  4. заједничко обављање комуналних делатности;
  5. преко пројекта јавно-приватног партнерства и концесије.

Детаљније можете прочитати у нашем часопису. Претплатите се !