Продужен рок за спровођење друге фазе трећег циклуса у изради плана интегритета

Продужен рок за спровођење друге фазе трећег циклуса у изради плана интегритета
На основу одредби Закона за борбу против корупције, Агенцији за спречавање корупције (даље: Агенција), план интегритета доносе и спроводе органи Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, установе и јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина, који имају више од 30 запослених на неодређено време.
Упутство за израду и спровођење плана интегритета ступило је на снагу 25.10.2022. године и њиме је продужен рок за достављање плана интегритета и одлуке о његовом усвајању Агенцији, до 31. децембра 2022. године.
Координатор радне групе корисника јавних средстава преузима план интегритета и одлуку о усвајању наведеног плана. Одлуку потписује руководилац институције, и након што је печатирана и скенирана, координатор је поставља у апликацију – најкасније до 31. децембра 2022. године.
Детаљније о овој теми прочитајте у децембарском броју часописа „Информатор јавних предузећа“.

https://www.acas.rs/cyr